direct op onze website

  
 

 

 

Activiteiten - Evenementen - Meldingen

 
Berichtenblad KPSK

Beveren, 25 juni 2020

 Persbericht: Vraag aan het college van burgemeester en schepenen:

Disfunctioneren vzw Aangenaam Winkelen

Het is nu een jaar geleden dat wij bij het college hebben aangekaart dat de Vrasenestraat er heel onaantrekkelijk bij lag.
We zijn nu een jaar verder en moeten helaas concluderen dat er nog niks is gebeurd: geen nieuwe verlichting, geen opfrissing van het winkeldorp door extra groen, er werden geen extra rustbanken geplaatst en er werden geen vernieuwende acties op poten gezet. De handelaars klagen nog altijd over vuile straten. Nochtans waren er beloftes gemaakt door het gemeentebestuur, die niet werden ingelost.

 

Bovendien hebben wij vernomen dat er binnen het bestuur van de vzw Aangenaam Winkelen een crisis is:

-          Op korte termijn hebben verschillende bestuursleden hun ontslag gegeven.

-          Vervolgens hebben we ook vernomen dat de bevoegde Schepen Kegels als ondervoorzitter werd vervangen
        in de Raad van Bestuur door Schepen Brocken.

-          Bovendien vernemen we dat de centrummanager op staande voet is ontslagen.

Bovenstaande feiten wijzen op een disfunctioneren van de vzw Aangenaam Winkelen, en dit ten nadele van de handelaars. Wij zijn zeer begaan met de toekomst van het Winkeldorp. Meer dan ooit in deze moeilijke tijden verdienen deze handelaars onze steun.

Daarom vragen wij aan onze burgemeester dat hij het dossier rond de vzw Aangenaam Winkelen persoonlijk zelf in handen neemt en het opvolgt. We willen ook meer informatie rond het dossier verkrijgen: daarom vragen wij het college om een externe audit, en dit over een periode van de afgelopen 15 jaar.
Daarnaast vragen wij ook uitdrukkelijk aan het college en de burgemeester om hierover een gemeenteraadscommissie te organiseren, zodat alle raadsleden op de hoogte gesteld worden van de gebeurtenissen binnen de vzw Aangenaam Winkelen.
Bovendien vragen wij ook de kwijtschelding van de lidgelden voor de leden van Aangenaam Winkelen voor 2020.
Dit door de crisis binnen de vzw zelf, door covid-19 en doordat er te weinig activiteiten zijn georganiseerd door de vzw.

Kitty Schelfhout

Open Vld Beveren

 

Persbericht:
Voorstel Open VLD Beveren 20 mei 2020

Uitzonderlijke vrijstelling belasting op drijfkracht n.a.v. de corona crisis

Heel wat bedrijven en KMO’s hebben als gevolg van de corona crisis hun bedrijvigheden, of een deel
daarvan, voor een tijd moeten stilleggen.
Dit heeft uiteraard een negatieve impact op het bedrijfsinkomen en de jobzekerheid voor de werknemers.

In de regio Waasland/Antwerpen heffen van de 37 gemeenten 16 gemeenten belasting op drijfkracht.
Deze belasting houdt geen rekening met de draagkracht van de bedrijven. Van deze 16 gemeenten
beslisten reeds 14 gemeenten om de bedrijven die hun activiteiten moesten stilleggen omwille van corona
een korting te geven op de drijfkrachtbelastingen.

En Antwerpen besliste zelfs om deze korting vervroegd toe te staan en te laten verrekenen in 2019 ipv in 2020.
Beveren is een van de gemeenten die ook een belasting op drijfkracht voorziet, maar heeft tot nog toe
geen korting toegestaan aan de getroffen bedrijven.

Open Vld moet vaststellen dat in de reglementen van Beveren er géén vrijstelling op inactieve motoren is voorzien.
Wij willen dan ook voorstellen om in deze uitzonderlijke situatie een - eventueel vervroegde -
belastingvermindering voor inactiviteit te willen invoeren voor onze bedrijven en K.M.O.’s via een
vereenvoudigde aanvraagprocedure. Een bewijs van onvrijwillige inactiviteit is daarbij wel noodzakelijk.
Enkel als een bedrijf heeft stilgelegen kan er beroep gedaan worden op deze maatregel.
Deze ondersteuning voor de bedrijven en KMO’s is dringend nodig om de continuïteit van de
ondernemingen en de jobzekerheid te verzekeren.

Het is nu dat we dringend moeten ingrijpen om jobs en bedrijven te redden.
Open Vld pleit daarom nogmaals om – naast de bovenstaande voorgestelde korting – ook de overige lokale bedrijfsbelastingen te herzien of zelfs af te schaffen.
 
 

Persbericht:

Open Vld Beveren pleit voor afschaffing pestbelastingen voor lokale bedrijven

 

Op 22 februari jl. berichtte Het Laatste Nieuws over een oproep van Vlaams volksvertegenwoordiger Maurits Vande Reyde (Open Vld) om nutteloze lokale belastingen op ondernemers af te schappen. “Het zijn pestbelastingen zoals een taks op drijfkracht, steenbakkerijen en vermakelijkheden. Absurd en niet meer van deze tijd”, zo stelt hij.

Het blijkt inderdaad om aanzienlijke bedragen te gaan, maar zeker niet evenredig verdeeld. In de berichtgeving viel onmiddellijk op dat Beveren op plaats 3 staat wat betreft het totaalbedrag van de belastingen, na Antwerpen en Gent.

Top 5

 Opbrengst 2019

Antwerpen

44.570.387

Gent

23.977.011

Beveren

 18.278.572

Zwijndrecht

   8.138.500

Mechelen

   4.582.060

Bron : Het Laatste Nieuws

Met niet minder dan 10 verschillende lokale bedrijfsbelastingen in Beveren loont het de moeite om de opsplitsing van dit bedrag van naderbij te bekijken :

Bedrijfsbelastingen Beveren

Opbrengst 2019

REK73402 Drijfkracht

 17.500.000

REK73401 Exploitatie hinderlijke inrichtingen

      555.008

REK73600 Plaatsrecht markten

        72.936

REK73400 Algemene bedrijfsbelasting

        62.018

REK73414 Taxidiensten

        32.897

REK73603 Dagbladkiosken  frituurkramen handelsinrichtingen

        16.979

REK73407 Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur

        15.918

REK73327 Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil

        10.612

REK73608 Terrassen

          6.898

REK73408 Nachtwinkels en phoneshops

          5.306

Eindtotaal

 18.278.572

Bron : Het Laatste Nieuws

Deze belastingen betreffen enkel de zuivere lokale bedrijfsbelastingen en hebben dus niets te maken met de belastingenheffingen via de federale of Vlaamse overheid, noch met de opcentiemen die Beveren int op deze  belastingen.

Als we deze cijfers bekijken, valt onmiddellijk het enorme aandeel op van de belastingen op ‘Drijfkracht’, aangevuld door de belastingen op ‘Exploitatie hinderlijke inrichtingen’. Deze twee heffingen hangen natuurlijk nauw samen met de nabijheid van de havenindustrie, met een belangrijke bijdrage vanwege de kerncentrales.

Zonder deze twee heffingen blijft nog 223.564 euro over, verdeeld over 8 verschillende belastingsmaatregelen. Dit is slechts een beperkt aandeel van de totale inkomsten van gemeente Beveren, met vanzelfsprekend relatief hoge inningskosten. Bovendien is de doelgroep beperkt, en betreft het in hoofdzaak de lokale ondernemers die momenteel onder druk staan.

Voorstel :

Kitty Schelfhout stelt voor de lokale bedrijfsbelastingen af te schaffen, met uitzondering van de belastingen op ‘Drijfkracht’ en op ‘Exploitatie hinderlijke inrichtingen’. Dit voorstel kadert in een streven naar administratieve vereenvoudiging en een doelstelling om de lokale economie te ondersteunen en Winkeldorp Beveren te laten herleven.

_________________________

 

PDC,

Peter De Clercq

 

Grote verwachtingen over het armoedeplan worden niet ingelost

Open Vld Beveren heeft ruim een jaar moeten wachten op de publicatie van het Beverse armoedeplan. De verwachtingen waren m.a.w. hooggespannen, maar het resultaat draaide uit op een sisser.  Open Vld Beveren meent dat er met moeite gesproken kan worden van een echt armoedeplan. Het gaat hier eerder om een oplijsting van goede voornemens, die allen apart stappen in de goede richting zijn, maar het globale resultaat is verre van voldoende.

De gemeente vindt het opportuun om in hun plan bepaalde realisaties te vermelden uit de vorige legislatuur. Dit vinden ze zo belangrijk dat ze er maar liefst 5 van de 11 pagina’s aan spenderen. Open Vld Beveren vindt dit ronduit beschamend, zeker indien u weet dat de kansarmoede-index de voorbije legislatuur exponentieel is toegenomen. In 2012 bedroeg deze index nog 5,1, terwijl die in 2016 meer dan verdubbeld is naar 11,0 (bron: Gemeentemonitor Beveren[1]).

Open Vld Beveren was dan ook erg verbaasd toen het tijdens de afgelopen gemeenteraad van 28 januari van de bevoegde schepen, Dirk Van Esbroeck, te horen kreeg dat het huidige armoedebeleid in Beveren tot de top van Vlaanderen behoort. De bevoegde schepen suggereerde toen dat Kortrijk qua armoedebeleid nog kan leren van Beveren. De Stad Kortrijk heeft reeds verschillende prijzen in de wacht gesleept met hun armoedebeleid. Open Vld Beveren is dus op zijn minst gezegd verbaasd te horen dat de bevoegde schepen het niet nodig acht om goede praktijken van andere steden en gemeenten bijeen te brengen en in Beveren in de praktijk te brengen. Open Vld Beveren vraagt zich dan ook af hoe serieus de gemeente hun armoedebeleid neemt.

Activering, schuldhulpverlening, woonbegeleiding en kinderopvang zijn de 4 pijlers waarop de stad Kortrijk een effectief armoedeplan heeft gebouwd.  Laat ons even kijken wat Beveren daaromtrent voorstelt.

-          Wat activering en begeleiding naar tewerkstelling betreft, verwijst het plan van Beveren naar de Werklift en de samenwerking met Levanto. Dat zijn prima initiatieven in functie van activering, die steeds werden gesteund door onze partij. Dit blijft echter té beperkt. We stellen vast dat er verwezen wordt naar een budget van minder dan 100.000 euro. Dat is geen serieus budget om een echte activering te realiseren.

-          Ook bij de schuldhulpverlening stellen we vast dat dit plan veel te weinig ambitie vertoont: er wordt gewoon herhaald dat de gemeente de wachtlijsten wil terugdringen naar 3 maanden, net zoals 6 jaar geleden en dit zonder hier extra beleid rond te ontwikkelen. Dat is niet ernstig. Nochtans is inzetten op preventie van schuldproblematiek een essentiële stap in het wegstappen van armoede.

-          Verder is een sterke woonbegeleiding broodnodig in onze gemeente. Het plan van Beveren probeert dit aan te pakken met vrijwilligers. Als basisondersteuning is dit ok, maar er moet ook professionele begeleiding zijn. Anders zal dit nooit de nodige impact hebben. Anderzijds hebben we al eerder in het meerjarenplan moeten vaststellen dat het aantal woningen van de gemeente sterk worden afgebouwd. Onmiddellijke nood kunnen we dus ook al niet meer lenigen.

-          Het inzetten op een betere kinderopvang kunnen we enkel ondersteunen. Maar de vernieuwing en uitbreiding van Windekind gaat nog jaren duren en vormt ook geen oplossing voor mensen uit de deelgemeenten. Wij stellen alvast voor om in te zetten op kleinschalige opvang door onthaalouders in de deelgemeenten. Dit kan snel en deze initiatieven blinken in vele gevallen uit door flexibiliteit in uren en voor noodopvang.

Armoede is hét schoolvoorbeeld van een transversaal beleidsthema. Het structureel invoeren van een armoedetoets bij elke belangrijke beslissing van de gemeente stimuleert een permanente focus op deze problematiek. Elke beleidsbeslissing kan immers impact hebben op mensen die het nu al moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen tegen het einde van de maand.

Een goed plan moet afgelijnde en realistische budgetten hebben en becijferde doelen. Dit missen we absoluut in de voorstellen die op tafel liggen. Koken kost geld, maar in dit document staat enkel een opsomming van de uitgaven van 2018. We moeten ook vaststellen dat de bedragen die daar vermeld worden voor het overgrote deel uitgaven zijn die door een hogere overheid worden terugbetaald.

Gemeenteraadslid Kitty Schelfhout vat samen: “Door het lange wachten, waren onze verwachtingen voor het armoedeplan hooggespannen. Jammer genoeg blijft het ook hier zoeken naar creativiteit… De mot zit duidelijk in dit schepencollege. Het wordt dan ook hoog tijd dat men de zaken terug ter harte neemt en met frisse ideeën aan de slag gaat.”

[1] https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/gemeente-en-stadsmonitor/files/gemeenterapport/rapport_beveren.pdf

p. 107, Kansarmoede-index (= % geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2)

 

Open Vld Beveren hekelt gebrek aan visie in meerjarenplan van Beverse bestuursploeg

Net zoals Open Vld Beveren teleurgesteld was in het inspiratieloze bestuursplan van de Beverse bestuursploeg, zijn ze ook ontgoocheld in het gebrek aan visie in het meerjarenplan. Kitty Schelfhout, gemeenteraadslid voor Open Vld Beveren, heeft het meerjarenplan dan ook niet goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 17 december 2019. Open Vld Beveren is vooral teleurgesteld in het feit dat de gemeente haar financiën nog steeds niet goed onder controle heeft. Het eindplaatje klopt wel, maar dat is dankzij de industrie en de kerncentrale, aangevuld met een onnodig hoge belastingdruk.

Verder blijven de uitgaven op een zeer hoog peil per inwoner: tot 50% hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Ondanks de inspanningen blijken de kosten nog steeds niet onder controle. Wat betreft de belastingen stoort het ons sterk dat deze zelfs nog verhoogd worden voor de lokale ondernemers, terwijl wij er voor pleiten om net belastingen af te schaffen. Voor de gemeente zijn die taksen op de lokale ondernemers slechts een kleine inkomstenstroom, maar voor de handelaars bedraagt dit een hele hap uit hun budget. Voor die handelaars zit er trouwens bedroevend weinig in deze meerjarenbegroting. Geen plan, geen geld, geen ondersteuning.

Eerder berichtte Open Vld Beveren al dat ze het een positief feit vinden dat de bestuursploeg een armoedeplan ambieert op te maken. Helaas is dit broodnodige plan er nog steeds niet en maakt dit armoedeplan ook geen deel uit van het meerjarenplan. Dit betekent dat het niet duidelijk is hoeveel geld de bestuursploeg wil spenderen aan de strijd tegen armoede, maar ook dat ze zichzelf hieromtrent geen strategische doelstelling opleggen. Een totaal gebrek aan visie dus.

Daarnaast zien we voor mobiliteit wel fondsen die gereserveerd worden maar het is niet erg duidelijk waar die naartoe zullen gaan. De verkeerssituatie is nochtans catastrofaal in onze gemeente, waardoor wij als Open Vld Beveren een duidelijke visie van het gemeentebestuur hadden verwacht. Helaas hebben wij dus moeten vaststellen dat er ook omtrent mobiliteit geen duidelijke visie, maar ook geen duidelijk kostenplaatje beschikbaar is.

Tot slot blijft de financiering van het AC voor Open Vld Beveren minstens even onduidelijk. De totaalprijs van het gebouw bedraagt nu 47,6 miljoen, dat is érg veel geld. Bovendien staat er bij de risico's vermeld dat eventuele prijsherzieningen en verrekeningen van de aannemer niet kunnen ingeschat worden. Erg merkwaardig.  Het stoort ons ook sterk dat daarvoor de reserves worden aangesproken, die we nochtans hard nodig zullen hebben zodra de kerncentrales gesloten worden.

 
Kitty Schelfhout heeftde eed  afgelegd tijdens de gemeenteraad

 

Persbericht:
Open Vld Beveren teleurgesteld in inspiratieloos bestuursplan van de Beverse bestuursploeg.

Open Vld heeft een jong en geïnspireerd bestuur, dat een verfrissende blik op de toekomst heeft.
Vol enthousiasme begonnen we dit bestuursakkoord te lezen, maar na afloop moesten we concluderen
dat we enorm op onze honger zijn blijven zitten. De bestuursploeg heeft een jaar de tijd gekregen om
dit bestuursakkoord op te maken maar desondanks zijn er quotes en hele blokken tekst overgenomen
van het vorige bestuursplan. Onze conclusie luidt dus dat deze bestuursploeg een gebrek aan inspiratie en visie heeft. De teksten blijven vaak ter plaatse trappelen, ofwel bestaan ze enkel uit een
situatieschets of een verwijzing naar een hogere overheid.

Er zitten een aantal positieve punten in het bestuursakkoord. Zo zijn we tevreden met het feit dat de
bestuursploeg een armoedeplan ambieert op te maken. Helaas had dit een integraal deel moeten en
kunnen zijn van dit bestuursakkoord. Daarnaast is ook het niet vastleggen van een verplicht percentage van sociale woningen in woonprojecten een gemiste kans.

Qua mobiliteit zijn de uitdagingen in onze gemeente groot en een duidelijke visie hieromtrent is dan
ook noodzakelijk om de vervoersknoop te ontwarren. Het gemeentebestuur verschuilt zich in het
bestuursakkoord echter achter de NMBS, De Lijn en het Vlaams Gewest. Open Vld Beveren trok vorig
jaar naar de verkiezingen met verfrissende ideeën omtrent de vervoersknoop. Zo pleiten wij voor het
veiliger maken van de lokale fietspaden en voor de uitbouw van fietsostrades. Naast infrastructuur, is
ook de uitbouw van een slim en aantrekkelijk aanbod aan alternatieven voor de (vracht)wagen
noodzakelijk. Open Vld Beveren moest concluderen dat het gemeentebestuur hierin ontbreekt aan
innovatieve ideeën.

Daarnaast zijn de uitdagingen ook groot qua middenstand. Open Vld Beveren vindt dan ook dat het
gemeentebestuur moet focussen op de lokale handelaar, ‘het grootste winkeldorp van Vlaanderen’
heeft immers vandaag te kampen met leegstand. De verplichting om winkelpanden te voorzien in
nieuwbouw in de Vrasenestraat lijkt ons echter een slag in het water. Een masterplan met korte- en
lange termijn maatregelen is noodzakelijk, zoals ons gemeenteraadslid Kasper Dierckx begin dit jaar
voorstelde op de gemeenteraad.

Tot slot vindt Open Vld Beveren de visie van het gemeentebestuur op het vlak van ruimtelijk beleid
ontoereikend. Open ruimte in Beveren verdwijnt zienderogen, de mobiliteit stremt meer en meer,
wijken worden geconfronteerd met wateroverlast en onze landelijke gemeente dreigt op termijn te
veranderen in een grijze voorstad. Waar het nog mogelijk is moeten recreatieve groenstructuren
tussen de wijken worden voorzien. Dit mag niet vrijblijvend zijn, maar moet ingeschreven worden in
een geactualiseerd ruimtelijk structuurplan.

Daarnaast voorziet de Vlaamse Regering in extra middelen voor de lokale besturen en Open Vld
Beveren had dan ook graag gezien dat een deel van die extra middelen gebruikt zou worden om een
belastingverlaging door te voeren. Op vlak van onroerende voorheffing, beter gekend als grondlasten,
scoort onze gemeente maar matig. Open Vld Beveren wil hier verandering in brengen en pleit voor
een belastingverlaging die elk Bevers gezin ten goede komt. Een ‘sociale vlaktaks’ in de onroerende
voorheffing introduceren lijkt ons niet alleen liberaal, maar ook sociaal. Bovendien pleiten wij nog
steeds voor de afschaffing van de ingevoerde belasting op appartementsgebouwen.

Wij hopen als Open Vld Beveren de komende vijf jaar constructief samen te kunnen werken met de
bestuursploeg om de uitdagingen waar onze gemeente mee kampt te overwinnen.
Ons ontbreekt het in ieder geval niet aan inspiratie!

 

Kasper Dierckx, Gemeenteraadslid

Céline Vermeiren, Persverantwoordelijke Open Vld Beveren

 

Winkeldorp Beveren positief bekijken

Op de gemeenteraad van dinsdag 30 april brengt gemeenteraadslid Kasper Dierckx de toestand van Winkeldorp Beveren onder de aandacht. De lokale handelaars staan onder druk door de toenemende leegstand en het fenomeen van de opkomende online verkopen. Nochtans hebben de winkeliers heel wat te bieden : vakmanschap, dienstverlening en originele producten die men ter plaatse kan komen bekijken.

Open Vld Beveren wil een positieve inbreng leveren in dit verhaal en stelt voor om gezamenlijk de problematiek aan te pakken. Via een aantal verbeterde randvoorwaarden wordt een hele omslag mogelijk. Kasper Dierckx verdedigt de selectie van maatregelen die in samenspraak met de lokale handelaars tot stand kwam.

Zo vraagt Open Vld op korte termijn dat :
• De vernieuwing van de verlichting in de Vrasenestraat bij voorrang zou uitgevoerd worden, gezien het nu erg donker is ’s avonds wat een onveiligheidsgevoel creëert;
• De inrichting van een echte ‘wandelcommissie’, waarbij de gemeenteraadsleden de situatie ter plaatse kunnen verkennen en gesprekken voeren met de handelaars;
• Opfrissing van het Winkeldorp door de aanbreng van meer groen en rustbanken in de straten en op de markt;
 

 
Verder pleit Open Vld er voor om te onderzoeken of minstens een deel van het Oud Atletiekterrein kan omgebouwd worden tot openbare parking. Op langere termijn stelt Kasper Dierckx voor om het stelsel van premies en belastingen voor de lokale handelaars grondig te herbekijken in het nieuwe beleidsplan van de gemeente.
Meer info : Kasper Dierck (kasper.dierckx@hotmail.com)
 
Het Saefthingedok heeft al heel wat beroering veroorzaakt.
 

Ook Open Vld Beveren heeft haar mening in dit verhitte debat.
"Het liberale gedachtegoed staat voor vooruitgang en staat dus een weloverwogen uitbreiding van de haven niet zomaar in de weg. Wel dienen er eerst enkele belangrijke voorwaarden ingevuld te worden vooraleer over een mogelijke uitbreiding kan worden gepraat."

Aldus Kasper Dierckx en Tom Van Laere van Open Vld Beveren, die dit standpunt verder toelichten als volgt. Zo dient er vooreerst een duidelijk en uitgebreid onderzoek te worden gedaan naar de impact van verdere havenuitbreiding op de mobiliteit rond Beveren.
Hiervoor moeten ook eerst oplossingen gevonden en uitgevoerd worden (Oosterweelverbinding,
Nieuwe ontsluiting waaslandhaven, Versterking van de E34 richting Gent, ontlasten van de dorpskernen, ...). Komen deze oplossingen er niet, dan komt er ook geen havenuitbreiding.

De tweede voorwaarde is dat de havenuitbreiding extra jobs oplevert voor de Beverse bevolking.
Dit kan bijvoorbeeld door de nodige havenruimte te voorzien voor nieuwe economische activiteiten met meer toegevoegde waarde en werkgelegenheid, zoals de chemie en circulaire economie (recyclage,...). Op die manier stappen we ook weg van de loutere focus op de uitbreiding van de containertrafiek en maken we dus opnieuw een ‘shift’ in de huidige havencultuur.

Ook bekijken we hoe een havenuitbreiding kan doorgevoerd worden, met zo weinig mogelijk impact op de omliggende polderdorpen en op het innemen van landbouwgebied.

Tot slot moet grondig nagegaan worden of het Saefthingedok verzoenbaar is met een
(vernieuwde) woonfunctie van Doel. Als deze toch nog verzoenbaar zou blijken te zijn met de huidig voorziene uitbreiding, moet er ook verder gedacht worden of deze garantie ook voor een langere termijn kan gelden.

Hoe lang zal het duren vooraleer het havenbestuur ook naar de zogenaamde noordelijke zijde van het Saefthingedok begint te lonken? Wij van Open Vld Beveren willen alleszins niet opnieuw geconfronteerd worden met dezelfde problemen en onzekerheden bij een volgende eventuele havenuitbreiding dat zo de (nu beloofde) leefbaarheid van Doel opnieuw zou ondermijnd worden.
(TVL)


 
Waarom Open VLD kiest voor oplossingen ipv verbod

Ook Open VLD Beveren is zich er ter dege van bewust dat het zware vrachtverkeer op de N70 de laatste maanden opmerkelijk is toegenomen en dat dit zeer problematisch is in verband met veiligheid en vlotheid in het Beverse verkeer. Toch geven ze de voorkeur aan oplossingen in plaats van aan een drastisch verbod dat ook de lokale handelaars treft.

Luc Maes, raadslid voor Open VLD verdedigde de beslissing om zich te onthouden als volgt : “Ik onthoud mij bij deze motie omdat we absoluut niet weten of een verbod tot enige oplossing zal leiden én welke andere gevolgen deze drastische beslissing te weeg brengt. Na beraad met ons bestuur kwamen we al gauw tot de conclusie dat een verbod niet efficiënt kan gecontroleerd en afgedwongen worden. Vrachtwagenchauffeurs zullen namelijk nog steeds een uitweg zoeken bij problemen op de E17 en E34 en de boete er bij nemen. Daarnaast geldt het verbod dan ook voor onze lokale bedrijven, terwijl het probleem van het sluipverkeer zich voornamelijk stelt bij ongelukken en andere problemen op de E17 en/of E34.”

Zoals men bij Wegen en Verkeer reeds geconcludeerde naar aanleiding van het voorstel, is de N450 op dit ogenblik de enige grote ontsluiting voor het kleinstedelijk gebied Beveren. Op dit ogenblik zijn er geen andere alternatieven voorhanden en Open VLD denkt ook aan de talrijke KMO's op het Bevers grondgebied die verder moeten kunnen werken.

Open VLD steld dan ook eerder voor om dringend en blijvend aan te dringen bij de Vlaamse regering op enkele hoogstnoodzakelijke maatregelen die op korte termijn soelaas zouden kunnen bieden.

“Zo dringen wij al jaren aan op het onmiddellijk tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel gecombineerd met een betere doorstroming ter hoogte ven de R4 in Gent.” aldus het raadslid. “Hierdoor spreiden we het vrachtverkeer beter tussen de E17 en de E34 en is het fileleed en bijbehorend sluipverkeer bij problemen kleiner.
Daarnaast merken we op dat bij calamiteiten het sowieso nu reeds te lang duurt vooraleer de Liefkenshoektunnel vrijgesteld wordt, wat het sluipverkeer in onze kernen bevordert. De tunnel veel sneller vrij maken zou reeds een deel van de oplossing kunnen zijn. Een tweede vernieuwend voorstel dat Open VLD wil voordragen is een proefperiode van minstens drie maanden waarin de Kennedytunnel omgevormd kan worden in 4 versmalde rijstroken ipv de drie brede rijstroken nu. Twee bredere rijstroken die door vrachtwagens kunnen gebruikt worden en twee extra smalle rijstroken voor personenwagens. De snelheid in de Kennedytunnel dient dan ook permanent verlaagd te worden naar 70 of 80 per uur om de verkeersveiligheid niet in het gedrang te brengen. Dit nieuwe voorstel is een oplossing die vooral bij wegenwerken wordt toegepast. Het resultaat geeft een lichte vertraging bij normaal verkeer, maar vermijdt zoveel als mogelijk filevorming op de E17.


Deze proefoplossing zou eventueel permanent kunnen gemaakt worden tot de realisatie van de Oosterweelverbinding indien effectuef blijkt dat een merkelijke vermindering van het fileprobleem het resultaat zou zijn. “Een motie aan de Vlaamse Regering met deze haalbare oplossing zou voor Open VLD veel zinvoller zijn dan een drastisch verbod waarvan het resultaat onzeker is en de effecten op de lokale economie groot.” aldus Luc Maes.

Luc Maes Voor Open VLD Beveren 30 mei 2017. (mh)

Info : Luc Maes gsm : 0473/89.00.59 email : lmaes@skynet.be
Patrick Verswyvel gsm : 0475/42.06.60 email : patrick.verswyvel@skynet.be

 

 

Ook Open VLD stelt zich enkele vragen bij nieuw gemeentelijk logo

Net als andere partijen stelt ook Open VLD zich enkele vragen bij het nieuwe "verfrissende"

gemeentelijke logo. Over kleuren en smaken valt niet te twisten. Of dit nieuwe logo mooi of lelijk is
wenst Open VLD dan ook in het midden te laten. Het is echter wel zo dat Open VLD het vanuit een
liberaal standpunt belangrijk vinden dat voor een zo drastische verandering van de huisstijl van de
gemeente, de mening van de inwoners dient gevraagd te worden alvorens een beslissing te nemen.

Bovendien blijkt deze nieuwe huisstijl niet zo exclusief te zijn. Het nieuwe Beverse logo trekt zowel qua ontwerp
als qua kleurenkeuze zeer sterk op het nieuwe logo van de stad Aalst. Naast het feit dat dit sterk naar plagiaat
neigt, hangt er bovendien een prijskaartje aan vast van 30.000,- Euro.

Zo vind Open VLD dat het aangestelde design bureau, dat zowel het logo van Beveren als dat van Aalst
ontwierp, zich er wel gemakkelijk van af maakte door simpelweg hetzelfde idee te gebruiken. Open VLD zou dan
ook met klem aan de burgemeester en het college willen vragen om de actuele keuze te herbekijken. Gezien het
feit dat beide logo's duidelijk (te) grote gelijkenissen vertonen, mag gesteld worden dat dit bureau zijn huiswerk
gerust mag overdoen, zonder extra kosten.

Wat daarnaast vooral jammer is – en dat wordt bevestigd door de vele klachten en opmerkingen op o.a. sociale
media – is dat er totaal geen mogelijk tot inspraak voor de inwoners van Beveren en deelgemeenten. Dit is echt
een blunder van formaat. Het is dan ook opvallend dat de inwoners zich vooral ergeren aan het verlies van de
traditionele kleuren geel/blauw. Deze werden vervangen door een fletse voorstelling van blauw/rood. Als
liberale partij staan we zeker open voor verandering en vooruitgang, maar vinden we dat dit mits overleg zou
moeten gebeuren. Het nieuwe teleurstellende logo met bijbehorend prijskaartje is dan ook op zijn minst
impulsief te noemen. Jammer genoeg heeft dit als gevolg dat de Beverse belastingbetaler opnieuw moet
opdraaien voor iets wat hen duidelijk in het verkeerde keelgat schiet....

 

 

Bushok of verzamelplaats voor vandalen in Verrebroek dorp ?

Het Verheyenplein in Verrebroek – deelgemeente van Beveren Waas- is niet alleen een dorpsplein, maar ook een centrale ontmoetingsplaats in deze poldergemeente. Een indertijd stevig gebouwd bushokje zou reizigers en "keuvelaars" moeten beschermen tegen guur weer.
 
Dit een "schuilplaats" noemen tegen regen en wind is echter een grap op dit ogenblik. Reeds geruime tijd spelen wind en natuurelementen hier vrij spel. Alle ruiten werden door vandalen kapotgeslagen, muren zijn beklad met (lelijke) graffiti. Scherven glas liggen op de grond.
Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer hier een ernstig ongeluk kan gebeuren. Dagelijks wachten op het Dorpsplein te Verrebroek tientallen kinderen op vervoer naar school. De scherpe glas'tanden' wachten slechts op een spelend kind dat zijn/haar hoofd door de stukgeslagen ramen buigt.

Kitty Schelfhout richt zich dan ook naar de verantwoordelijken van De Lijn en naar het gemeentebestuur te Beveren om dringend duurzame herstellingswerken uit te willen voeren aan het bushokje. Het bushokje zelf is uitstekend gebouwd en moet niet vervangen worden, maar stevige glasramen die bestand zijn tegen vandalisme zouden wel een noodzaak zijn.

Kitty Schelfhout
OCMW raadslid Open VLD
Groot Beveren
2 maart 2017 
Buitenbad Meerminnen, een energievreter in de winter ?
De Meerminnen breidt het aanbod waterplezier uit met een buitenbad. Langs de ene kant een prijzenswaardig initiatief volgens Open VLD. Toch stellen ze enkele kritische vragen bij de uitvoering hiervan.
 
“Bij de besprekingen over de publiek private samenwerking ivm met de Meerminnen was er reeds sprake van een eventuele uitbreiding met een buitenzwembad in de Beverse sportzone. Een echte verrassing was dit dus niet voor mij. Een buitenzwembad is in de zomer een goede aanvulling van het aanbod naar de gebruikers.” Aldus Luc Maes, raadslid voor Open VLD. “Je kan het ook beschouwen als een gemeentelijke taak om deze behoefte in te vullen ten dienste van onze bevolking en extra ontspanning van de kinderen in de vakantieperiode.”
 
Wat Open VLD wel sterk verraste was dat dit buitenbad het hele jaar door geopend zal zijn en verwarmd op ongeveer 30°. Dit zal ongetwijfeld een gigantisch extra energievreter worden in de uitbating van het zwembad. Luc Maes : “Ik herinner mij dat een energiezuinig ontwerp één van de gunningscriteria was om een partner te zoeken voor de bouw van een nieuw zwembad. Het persbericht deed mij dan ook even schrikken. Blijkbaar speelt extra C02 uitstoot minder rol in tijden van lagere energieprijzen.”
 
Luc stelt dan ook enkel vragen aan het college:
- was het college op de hoogte van de intentie om het buitenzwembad een heel jaar door te verwarmen en open te stellen? - Heeft S&R plannen om dit extra energieverbruik op ander manieren te compenseren in de uitbating van het zwembad? - Het college heeft reeds herhaalde malen medegedeeld om het energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen tegen 2018 te beperken met 20%. Hoe gaat dit extra verbruik op een andere manier worden bespaard?
 
Open VLD ziet ook nog een ander groeiend probleem. Met dit verwarmd buitenzwembad toe te voegen aan de wellness gaat S&R nog sterker concurreren met private “welnesscenters” Maar natuurlijk moeten deze private “wellnesscenters” alle kosten recupereren van de klanten terwijl S&R de luxe heeft om jaarlijks reeds meer dan 1,6 miljoen euro te ontvangen van de gemeente. De welnesscenters in Beveren zullen dit ongetwijfeld oneerlijke concurrentie in deze sector vinden. Open Vld zou dan ook graag weten welke initiatieven kan S&R contractueel nog opnemen in de uitbating van haar “wellnesscenter”. En vraagt het gemeentebestuur of er duidelijke afspraken kunnen gemaakt worden met S&R.
 
Luc Maes : “Zoals ik vroeger reeds aangehaald heb vind ik dat ook op gebied van commercialisering van het restaurant en de vergaderzalen S&R op zijn minst “de kantjes er af loopt”. Voordelige aanbiedingen doen vanuit een “extra voordelige kostenstructuur” kun je moeilijk bestempelen als “eerlijke concurrentie””.
Meer info : gsm 0473/89.00.59 Luc Maes Raadslid. 14 juni 2016. (mh)
 

Erfgoedgemeenschap Doel & Polder houdt gemeentebestuur beleidsbrief Geert Bourgeois voor:
Gemeente moet voorbeeld geven inzake bouwkundig erfgoed

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vindt dat de gemeente Beveren een voorbeeldfunctie heeft in de manier waarop er met bouwkundig erfgoed wordt omgegaan. Daarvoor verwijst de Erfgoedgemeenschap naar de beleidsbrief 2015-2016 van de bevoegde Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed, Minister-president Geert Bourgeois. In de brief staat o.m. te lezen: ‘Voor erfgoed dat geen beschermingsstatuut geniet, krijgen alle partners het vertrouwen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en een eigen beleid uit te werken complementair aan het Vlaamse niveau. Elke partner, hetzij een ander beleidsdomein, een gemeentebestuur, een vereniging, en niet in het minst een eigenaar of beheerder van onroerend erfgoed, is een volwaardige partner, die verantwoordelijk is, kennis en expertise deelt en een inbreng heeft in het beleid dat de Vlaamse overheid uitstippelt.’

Momenteel is het gemeentelijk beleid inzake erfgoed louter afgestemd op beschermde monumenten en prestigeprojecten. Daardoor dreigt heel wat waardevol bouwkundig erfgoed onherroepelijk verloren te gaan. Eerder wees de Erfgoedgemeenschap al op de waarde van de talrijke bomenrijen in de Wase polders die dreigen te verdwijnen voor al te rigide natuurcompensatieplannen. Andere waardevolle gebouwen die op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed staan - zowat de bijbel voor het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen – dreigen door gebrek aan interesse en nalatigheid eenzelfde lot te ondergaan.

De Erfgoedgemeenschap wijst hierbij op twee gebouwen die volledig onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente Beveren: een 19de-eeuwse langsschuur op het begin van de Oud Arenberg die een echt ‘landmark’ is voor wie de gemeente binnenrijdt. De schuur is eigendom van de gemeente Beveren en was tot voor een jaar nog in zeer goede staat. Jammer genoeg wordt er niets aan gedaan om het unieke gebouw te vrijwaren van schade door gure weersomstandigheden. De authentieke houten poort is er al maanden geleden uitgewaaid en er wordt niets gedaan om verder verval tegen te gaan. Het gebouw zou nochtans met enkele kleine ingrepen perfect kunnen dienst doen als een overdekte ontmoetingsplaats voor de mensen uit de gemeente.

Foto 1 in bijlage: Langsschuur , gelegen te Oud Arenberg 88A in Kieldrecht  (terreinen scoutslokaal) 
Agentschap Onroerend Erfgoed
 2016: Langsschuur. In Inventaris Onroerend Erfgoed.

Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208955   

Nog erger is het gesteld met het voormalig klooster in de Camermanstraat te Doel. Dat gebouw dat eigenlijk in eigendom is van de kerkfabriek maar dat de gemeente in erfpacht heeft werd tot vorig jaar nog gebruikt voor allerhande culturele activiteiten. Maar nodige herstellingswerken worden al een jaar niet meer uitgevoerd. Het betreft een mooie site waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse kinderen zaten ondergedoken. Ook dat gebouw staat op de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed. Momenteel zit er al maanden een groot gat in het dak waar niets aan gedaan wordt. Volgens de erfpachtovereenkomst behoort het nochtans tot de verplichtingen van de gemeente om hieraan iets te doen.


Foto 2 in bijlage:

Klooster Doel, gelegen Camermanstraat in Doel Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Klooster. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17211 


Voor de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder is het duidelijk dat de gemeente Beveren zich te weinig bewust is van hoe bijzonder en uniek het overblijvende poldergebied is. Het vormt hoe langer, hoe meer een uniek stukje Vlaanderen waar dringend een duurzaam en geïntegreerd beleid voor dient gevoerd inzake erfgoed, landschap, natuur en grondgebonden landbouw. Zo een duurzame en geïntegreerde aanpak inzake erfgoed en landschap kan bovendien perfect in harmonie met de aanwezigheid van een wereldhaven. De zeldzame concentratie van erfgoed in de polders aan de rand van de haven kan er zelfs een grote meerwaarde voor betekenen.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vraagt de verantwoordelijke schepen van Beveren dan ook om – in overeenstemming met de beleidsbrief van de minister - zijn verantwoordelijkheid op te nemen. De Erfgoedgemeenschap dringt tevens aan op een overleg om de verdere teloorgang van ons waardevol bouwkundig erfgoed te voorkomen.

 

Contact: Karel Sterckx 0471 644 371

 

Heeft burgemeester Marc Van de Vijver opnieuw fusieplannen ?
In 2010 heeft de burgemeester van Beveren het idee gelanceerd voor een fusie tussen Beveren en Kruibeke. Onder meer Open VLD Beveren zag dat toen niet zitten, onder meer door de grote schuldenlast van Kruibeke, en de plannen werden relatief snel afgevoerd.  

In 2016 wil bevoegd minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de gemeenten extra stimuleren om te fusioneren met een flink geschenk onder de vorm van een schuldvermindering van € 500 per inwoner. Dit om de fusionering met gemeenten met een negatief cijfer gemakkelijker overbrugbaar te maken.

Met € 3.018 schuld per inwoner heeft Beveren de vierde grootste schuld van gans Vlaanderen. Onze gemeente torst een totale schuldenlast van ruil 141 miljoen euro, dit in tegenstelling van berichten die worden verspreid door de Beverse meerderheidspartijen CD&V en NV-a.

Omdat burgemeester Marc Van de Vijver de laatste tijd nogal gul is met centen voor enkele naburige gemeenten vreest Open VLD Beveren dat hij opnieuw met een fusiegedachte rondloopt. Hij lonkt daarbij in de eerste plaats naar de gemeente St-GillisWaas.

De oprichting van de politiezone Waasland Noord in 2014 was volgens de Beverse burgemeester
alleen mogelijk indien de gemeente Beveren per inwoner veel meer bijdraagt dan de gemeenten St-Gillis en Stekene.Hierdoor mag Beveren per inwoner ruim €155 per jaar ophoesten, St-Gillis en Stekene ongeveer €75.

Vanaf 2016 komt er een nieuw geschenkje bij voor de gemeente St-Gillis. De GASambtenaar van de
gemeente Beveren gaat ook de GAS-boetes van de gemeente StGillis afhandelen.
Als hier tegenover een eerlijke kostenverdeling staat kunnen wij dit nog begrijpen maar de gemeente
St-Gillis moet slechts ruim de helft van de werkelijk onkosten betalen. De rest van de kosten neemt Beveren voor zich.

Open VLD Beveren vreest dat burgemeester Marc Van de Vijver hiermee opnieuw zijn eigen agenda wil dienen zeker omdat hij in de gemeenteraad deze gulheid verdedigde omwille van de goede verstandhouding met de bestuurders van St-Gillis.

Open VLD Beveren ziet nochtans geen enkele meerwaarde in een nieuw fusieplan
Onze gemeente is met bijna 50.000 inwoners zeker groot genoeg om alleen verder te gaan.
Een fusie kan alleen maar leiden tot nieuwe belastingverhogingen. Onze schulden kunnen aangepakt worden door een aantal echte besparingen door te voeren.

Informatie: Luc Maes,tel 0472/22.26.24
of l.maes@skynet.be 

31 december 2015.
 

Open VLD kan niet akkoord gaan met gemeentebestuur : 
6,25 miljoen meer belastingen opgehoest door inwoners en bedrijven ! 


De toch wel zware belastingverhogingen in Beveren liggen Open VLD zwaar op de maag.
Sedert de installatie van het huidige gemeentebestuur werden heel wat belastingverhogingen ingevoerd, de ene al wat “directer” voelbaar dan deandere. Een snelle berekening maakt al meteen duidelijk dat inwoners en
bedrijven minstens 6,25 miljoen extra moeten ophoesten. 

De keuzes die deze meerderheid maakt veranderen niet fundamenteel. De zware belastingverhogingen waarvoor twee jaar terug werd gekozen blijven overeind. Open Vld heeft nog eens een snelle rekening gemaakt, hoeveel onze bevolking en bedrijven extra uit de zakken geklopt worden. Voor de opcentiemen OV die van 1200 naar 1400 gegaan zijn betekend dit ruim 4 miljoen euro die onze gezinnen en bedrijven extra moeten ophoesten. De verhoging van 4% naar 5% in de personenbelasting kost onze burgers ruim 2,25 miljoen euro extra. Daar bovenop komen nog de extra
belastingen via de waterfactuur en de huisvuilzakken. Ook andere diensten en zaken werden extra
duur.

Open Vld klaagt aan dat het huidige bestuur zijn verkiezingsbeloften om de helft van de sanering te bereiken via besparingen en pas dan de andere helft via extra belastingen niet waar maakt.
Luc Maes “De rekening van 2014 bracht natuurlijk de echte waarheid aan het licht. De vergelijking met de rekening van 2013 leerde mij dat 86,9% van de sanering was gebaseerd op belastingverhogingen en slechts 13,1% op besparingen.” 

De laatste weken was er voor de gemeente Beveren nogal wat positief financieel nieuws. Ongeveer gelijktijdig werd de verlenging van de oude kerncentrales Doel 1 en 2 goedgekeurd en kwam het nieuws dat doel 3 opnieuw kan opgestart worden. 

Open VLD hoopte dat deze financiële meevaller voor de gemeente zou gebruikt worden om één van de sterk verhoogde belastingen opnieuw wat te verlagen. 
Luc Maes en Patrick Verswyvel “Wij denken dat een eerste stap zou kunnen gezet worden door de opcentiemen onroerende voorheffing te verlagen naar 1300 om zo onze burgers en bedrijven wat meer zuurstof te geven. Het zou een mooie aanvulling zijn op de “taks shift” die de federale regering beslist heeft om onze bedrijven meer zuurstof te geven. De plaatselijke kopstukken van CD&V en NVA hebben blijkbaar niet evenveel “gezond verstand”.”


“Integendeel, er ligt nog een belastingverhoging voor, weliswaar enkel voor Electrabel en zijn
kerncentrales. Dit bedrijf mag, volgens de toelichting, ruim 700.00 euro extra ophoesten. Enerzijds
hebben wij de indruk dat hierbij nog geen rekening gehouden is met de verlenging van de twee oudste
kerncentrales en anderzijds vragen wij ons af, of hier het nodige overleg is gevoerd met de directie
van de kerncentrale. Het is geweten dat, bij een eventuele juridische procedure door het bedrijf, wij
nooit 100% zeker zijn dat deze belasting overeind blijft zodat de gemeente meer kan verliezen dan het
bedrag dat zij vandaag hoopt te winnen.”

Fundamenteel is belastingverhoging naar een bedrijf vandaag een verkeerd signaal. Aldus OpenVLD

Dure politiezone voor Beveren 

Open Vld raadslid Luc Maes kaartte reeds meermaals de verdeling van de kosten in de politiezone Waasland Noord als fundamenteel oneerlijk. Terwijl er terecht wordt gewerkt naar eenzelfde dienstverlening van hoge kwaliteit moet een inwoner van Beveren daar meer dan het dubbele voor ophoesten dan een inwoner uit Sint-Gillis of Stekene. 
Zij begrijpen dat deze verschillen niet op één jaar kunnen opgelost worden maar er zouden tenminste
kleine stappen kunnen gezet worden. Toch wordt opnieuw de dotatie met 3% verhoogd, zelfs meer
dan de huidige inflatie. Een eerste stap had kunnen gezet worden door de bijdrage voor onze
gemeente niet te verhogen en de bijdragen van de andere gemeenten een beetje extra. Open VLD
pleit voor een eerlijker verdeling van de politiekosten op termijn.

(mh) 

Informatie bij Luc Maes
l.maes@skynet.be 
'+32 (472) 22 26 24

Informatie bij Patrick Verswyvel

patrick.verswyvel@skynet.be 
'+32 (475) 42 06 60 
Open VLD stelt zich vragen bij het financiële beleid in Beveren. 

Zoals voorgesteld door de CD&V/NV-a meerderheid, zou de gemeente een goede zaak doen door een “spontaan” voorstel van bank Belfius aan te nemen. Maar is dit echter een goede deal ? De liberalen keken het na en rekenden het even uit. 

Op de gemeenteraad van september stelde het gemeentebestuur een toelichting voor die laat uitschijnen dat de gemeente Beveren met het verlengen van een lening een goede zaak doen. Maar is dit wel zo?
Ook al is de Belfius bank een 100 % overheidsbank, toch heeft ook deze bank maar één doel, nl zo veel mogelijk winst maken. Uiteraard dient de bank met haar voorstel in de eerste plaats haar eigen belang. Open VLD betwist uiteraard het recht van de bank om haar belangen te verdedigen niet, maar als partij die beloofd heeft om de financiële zaken van de gemeente op te volgen heeft ze wel haar bedenkingen of dit wel voordelig is voor de gemeente.

Het tarief dat voorgesteld wordt is een tarief ver boven de huidige marktrente. En enige navraag door Luc Maes aan verschillende banken leert ons dat een solvabele kredietnemer vandaag op een termijn van 15 jaar heel wat voordeliger tarieven aangeboden word.

Indien Beveren ingaat op het voorstel om de lening te verlengen zal de Beverse belastingbetaler zo maar eventjes 186.000,- Euro te veel moeten betalen. Indien integendeel bij een herziening van de rentevoet en met behoud van de oorspronkelijke looptijd een overeenkomst kan bereikt worden doet dezelfde Beverse belastingbetaler 65.000,- Euro voordeel. Dit lijkt voor Open VLD veruit de beste keuze te zijn.

De kosten in verband met de schulden zullen voor de volgende vier jaar “verlichten”, maar eigenlijk worden ze doorgeschoven naar de komende jaren. Open VLD vind het dan ook geen goed idee om het voorstel van Belfius aan te nemen, zeker gezien de zware investeringen die deze CD&V/NV-A meerderheid nog wil doordrukken en de geplande sluiting van de kerncentrales. 

Nog volgens Luc Maes : “Ik vrees trouwens ook nog iets anders. Als de meerderheid deze operatie goedkeurt denk ik dat zij opnieuw de wet aan haar laars lapt. Volgens mij is het omzetten van een lening met resterende looptijd van vier jaar en tien maanden naar een looptijd van meer dan 14 jaar niet meer of niet minder dan het aangaan van een nieuwe lening en dit op basis van een eenzijdig voorstel van een bank. Ik denk dat wij dit niet mogen doen zonder de concurrentie te laten spelen.”

(LM/mh)

Enkele opmerkingen bij punt 4b: Verlenging lening bij Belfius

De toelichting laat hier uitschijnen dat wij met het verlengen van deze lening als gemeente een goede zaak doen. Maar is dit wel zo?

De bank Belfius doet hier een voorstel zogezegd in het voordeel van de gemeente maar dient natuurlijk in de eerste plaats haar eigen belang.

Ook al is de Belfius bank een 100% overheidsbank toch heeft ook zij maar één doel: zo veel mogelijk winst maken.

Dit is natuurlijk haar volste recht maar moeten wij als gemeente dit spel zo maar meespelen. 
Ik denk persoonlijk van niet.

Het tarief van 2,717% dat hier door Belfius wordt voorgesteld is een tarief ver boven de huidige markrente. Enige navraag leert mij dat een solvabele kredietnemer vandaag op een termijn van 15 jaar vast gemakkelijk onder de 2% kan duiken.

Rekening houdend met de resterende nieuwe looptijd zal de gemeente bijna 700.000 euro rente betalen op deze lening. Als onze gemeente hetzelfde bedrag over 14 jaar en drie maanden zou lenen tegen een marktconform tarief van 2% zou de verschuldigde interest slechts 514.000 euro bedragen. De Beverse belastingbetaler gaat hier dus eventjes 186.000 te veel moeten betalen. Als wij de lopende rekening gewoon verder afbetalen tegen eind 2019 tegen het huidig tarief kost ons dit 275.000 euro. Bij een herziening van de rentevoet met het behoud van de oorspronkelijke looptijd daalt de kostprijs naar 210.000 euro. Dit is volgens mij veruit de beste keuze.

Bij nieuwe investeringen kunnen wij dan ook nieuwe leningen opnemen waarbij wij de vrije concurrentie optimaal kunnen laten spelen.

Er is ook nog een tweede kanttekening: Met dit voorstel wil het college natuurlijk de kosten i.v.m. de schuld een stuk verlichten de volgende vier jaar maar vanaf 2020 zal deze operatie deze kosten natuurlijk verder laten oplopen. In het licht van de zware investeringen die deze meerderheid nog wil doordrukken en de geplande sluiting van de kerncentrales vind ik dit absoluut geen goed idee.

Ik stel dan ook voor om dit punt af te voeten van de agenda en de lening gewoon af te betalen over de resterende vier jaar en drie maanden. Optimaal zou zijn dat Belfius de rente ook wil verlagen als de looptijd behouden blijft maar daar twijfel ik wel wat aan.

Ik vrees trouwens ook nog iets anders. Als de meerderheid deze operatie goedkeurt denk ik dat zij opnieuw de wet aan haar laars lapt. Volgens mij is het omzetten van een lening met resterende looptijd van vier jaar en tien maanden naar een looptijd van meer dan 14 jaar niet meer of niet minder dan het aangaan van een nieuwe lening en dit op basis van een eenzijdig voorstel van een bank. Ik denk dat wij dit niet mogen doen zonder de concurrentie te laten spelen.

Luc Maes

Waasland-Beveren : schepencollege neemt het niet zo nauw met de wet.

Midden december keurde de Beverse meerderheidspartijen CD&V en NVA een toelage goed aan voetbalclub Waasland Beveren. Vandaag tikte Oost Vlaams gouverneur Briers het college op de vingers na een klacht van Open Vld.

Vanuit de oppositie was Open Vld raadslid Luc Maes , absoluut tegen deze nieuw gift aan Waasland Beveren en hij stelde ook dat met de toegepaste werkwijze de “wetgeving overheidsopdrachten” op een ontoelaatbare wijze werd overtreden. 
 
Zijn opmerking werd toen door het college weggelachen maar vorige week gaf de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers Open Vld volkomen gelijk en tikt hij het schepencollege uitdrukkelijk op de vingers. 

Volgens Open Vld worden steeds opnieuw alle mogelijke argumenten en redenen aangehaald om geld in de richting van de professionele voetbalclub te schuiven. De oppositiepartijen CD&V en NVA volgen telkens opnieuw de redenering, ook al wordt de wet duidelijk met voeten getreden.

Het schepencollege keurde deze week een nieuw voorstel goed, waardoor de club opnieuw bevoordeeld wordt. 
De gemeente stelt zich nu voor 800.000,- Euro borg voor de schulden van de club. Burgemeester en college hopen op deze manier meer kans te maken op de terugbetaling van (tenminste een deel) de schulden van de club. 
Deze schulden bedragen ruim 9 miljoen Euro.

Redenen om geld over te dragen naar Waasland Beveren worden altijd gevonden, aldus Luc Maes. Opnieuw is de oorzaak een derde betrokkene, nl. de licentiecommissie die strengere voorwaarden oplegde. Bij de vorige gift van 150.000,- Euro argumenteerde burgemeester Van de Vijver dat bijkomende “veiligheidsvereisten” aan het stadion werken noodzakelijk maakten opdat de club in eerste klasse zou mogen/kunnen spelen.

Ondertussen loopt de rekening voor de Beverse belastingbetaler alsmaar verder op. Naast de ruim 10 miljoen Euro van giften en renteloze leningen van de voorbije jaren komt er nu een borgstelling van 800.000,- Euro bij. Dergelijk borgstellingen verkleinen trouwens ook nog eens de kredietwaardigheid van de gemeente Beveren. 
Nog enkele van deze “trucs” en de gemeente zal meer interest gaan betalen op de leningen die zij zelf zal moeten aangaan. 
 
Niemand kan ons vandaag verzekeren dat de club ook volgend jaar niet opnieuw komt aankloppen voor extra borg of geld omdat de licentie moet gehaald worden. Ook dan zal men wel de nodige argumentatie vinden, aldus Open Vld raadslid Luc Maes.

Sinds vorig jaar moet de Beverse burgers en bedrijven jaarlijks acht miljoen extra ophoesten door allerlei Beverse belastingverhogingen en burgemeester Marc Van de Vijver blijft het geld maar door ramen en deuren smijten. En de lokale CD&V en NVA mandatarissen kijken telkens opnieuw de andere kant uit….

Lus Maes
Gemeenteraadslid
Open Vld

zie klacht voetbalclub

KERSTSTALLENROUTES VAN MELSELE

Zoals u weet, beste mensen, ben ik vorig jaar gestopt met het organiseren van de kerststallenroutes 
en ik vreesde dat deze mooie traditie zou wegvallen. 
Niets is minder waar: er is opvolging komen opdagen! 
Vanaf 4 november is het officieel: Stijn de Vos en Nelis Hiel nemen de organisatie over in een verdere samenwerking 
met de toeristische dienst.. 


Op de foto zie je van links naar rechts: Nelis, Stijn, Jan en Elfriede. 
Schrijf volgende data al in uw agenda: zondag 21 december te 18 uur wandeling Zuid 
en zondag 28 december te 18 uur wandeling Noord. Verdere info hierover volgt nog. 
Hartelijk bedankt jongens en veel succes toegewenst! Jan Holvoet
PRoF Award voor zelfsturende verpleegteams

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen valt in de prijzen

Gent, 3 september 2014 – Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen valt in de prijzen omdat de thuisverplegings-organisatie zich klaar maakt voor de zorguitdagingen van de toekomst! Om een antwoord te bieden op de veranderende maatschappij – met bv. de vergrijzing, de toenemende vraag naar thuisverpleging en de kortere ligduur in ziekenhuizen – gooit Wit-Gele Kruis haar organisatiestructuur over een volledig andere boeg en evolueert ze naar kleine lokale verpleegteams die zelfsturend werken. 

Dit vernieuwingstraject gaat niet onopgemerkt voorbij in de buitenwereld: op 4 september ontvangt Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen vanwege de Europese denktank PRoF de ‘Award voor Organisatie in de zorg 2014’.
 


Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen werkt, onder begeleiding van Flanders Synergy, aan een verregaande organisatievernieuwing. Zo evolueert Wit-Gele Kruis van een functionele structuur naar een flexibele en wendbare organisatie met lokale wijkteams die zelfsturend werken. Katlyn Colman, algemeen directeur Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen: “We willen voor patiënt en mantelzorger totaalzorg realiseren, waarbij een vertrouwd team van verpleegkundigen nóg méér dan vandaag oog heeft voor alle noden van de patiënt. Hierbij neemt de Wit-Gele Kruis verpleegkundige – onder leiding van de huisarts – een coördinerende rol op en is zij/hij het aanspreekpunt voor de patiënt, zijn omgeving en de betrokken zorgverleners.”

Katalien Dendooven, directeur zorgverlening Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen: 
“Bij deze grote organisatievernieuwing zijn, volgens het principe van zelfsturing, van bij het begin alle medewerkers, 
en ook patiënten, mantelzorgers en artsen betrokken. Wij geloven ten volle in de competenties van onze medewerkers. De zelfsturende verpleegteams bestaan uit een 10-tal verpleeg- en zorgkundigen die samen verantwoordelijk zijn voor de totaalzorg van hun patiënten.” 

Jan Van Hecke, coördinator van de Europese denktank PRoF: “Door de evolutie naar een nieuwe organisatiestructuur die professionele zorgverleners, mantelzorgers én patiënten op een zeer gemotiveerde manier doet samenwerken, zal Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen ongetwijfeld voor veel zorgorganisaties een inspiratiebron zijn.”
Oneerlijke verdeling kosten fusie politiezones in Waasland.
Het huidige gemeentebestuur gaat slordig om met het geld van de Beverse bewoners vind Open Vld. Nadat ze openlijk protesteerden tegen het geplande AC dat handenvol geld zal kosten, bekijken ze nu zeer kritisch het budget dat voorgesteld werd door NV-a en CD&V naar aanleiding van de samenvoeging van de politiezones Beveren-Sint Gillis Waas-Stekene.
Luc Maes, Open Vld raadslid stuurt aan de burgemeester M. Van de Vijver dan ook een open brief waarin hij het ongenoegen van Open Vld uit in verband met dit budget. De liberalen vinden het niet kunnen dat de lasten en kosten vooral verhaald worden op de rug van de Beverse bewoners. Luc Maes berekende dat iedere inwoner van Beveren zomaar eventjes het dubbele zou moeten bijdragen aan deze fusie in vergelijking met de bewoners van Sint Gillis en Stekene en dit voor eenzelfde dienstverlening. Hiermee hopen zij de burgervader en zijn schepenen alsnog te overtuigen om te onderhandelen voor een eerlijker verdeling van de kosten over de verschillende gemeenten en er voor te zorgen dat er een betere verdeling zal worden voorzien na de overgangsperiode van de eerste twee jaar.
(mh)


Contactadres : 
Patrick Verswyvel, Schoolstraat 54 , 9120 Melsele
Tel. 0475/42.06.60
Email : patrick.verswyvel@skynet.be

Luc Maes, Lodewijk de Vochtstraat 78, 9120 Beveren
Tel. 0473/89.00.59
Email : l.maes@skynet.be

openbrief aan burgemeester


Open Vld blijft gekant tegen de bouw van nieuw AC te Beveren.

Open Vld Beveren moet vandaag vaststellen dat zij tot op heden onvoldoende handtekeningen heeft kunnen verzamelen om een gemeentelijk referendum over de bouw van het nieuw administratief centrum. 
Nochtans blijven zij gekant tegen de bouw van dit dure project, omdat op dit ogenblik de burgers reeds méér dan hun steentje moeten bijdragen aan een gezond budgetbeheer van de gemeente.

Half februari lanceerde Open Vld Beveren een oproep aan de Beverse bevolking om voldoende handtekeningen aan te leveren om de organisatie van een gemeentelijk referendum af te dwingen omtrent de bouw van het nieuwe administratief centrum in Beveren. 
 
Open Vld wist dat de doelstelling zeer hoog lag omdat er minstens 4750 handtekeningen moesten kunnen verzameld worden om een referendum af te dwingen.

CD&V en NV-A willen dit nieuwe gebouw nog realiseren voor 2018 ondanks de moeilijke financiële tijden die onze gemeente doormaakt. Zij zijn zelfs niet te spreken over de spreiding van de bouw van het nieuwe AC over twee legislaturen, wat de schuldenlast van de gemeente Beveren minder snel zou doen stijgen. 

Patrick Verswyvel, voorzitter Open Vld : 
“We hebben van in het begin gesteld dat we rekenden op het initiatief van de Beverse inwoners om de handtekeningen aan te leveren bij ons. Wij hebben via het huis aan huis bedelen van een folder waarbij een officieel formulier was gevoegd de bewoners van Groot Beveren hiertoe opgeroepen.”

“Wij wilden bewust ook geen handtekeningen van deur tot deur gaan ronselen om te vermijden dat we misschien wel aan voldoende handtekeningen zouden geraken om het referendum te organiseren, maar dat op de dag van het referendum zelf , de opkomst onvoldoende zou zijn om een telling mogelijk te maken. Hiervoor is immers een opkomst van 10% van de bevolking noodzakelijk.”

Open Vld had dus minstens 4.750 handtekeningen nodig maar vandaag stellen zij vast dat er maar 2.200 handtekeningen werden binnengebracht. Als einddatum stellen zij 10 september voor en zij willen – ook via deze weg- de mensen oproepen hun eis voor een volksreferendum over het AC nog te bezorgen bij de leden van het bestuur van Open Vld. 
(Wie nog wil tekenen kan zich informeren en het nodige document vinden op www.doemeezegnee.be )

Luc Maes vindt dit jammer : “Spijtig genoeg hebben wij hierna geen enkel middel meer om de huidige meerderheid van 
CD&V en N-VA op andere gedachten te brengen. 
Want er konden natuurlijk ook keuzes gemaakt worden die minder geld kosten of veel meer in de tijd gespreid worden.
 
Nadat bijna alle gemeentelijke belastingtarieven van de gemeente Beveren begin dit jaar met gemiddeld 20% gestegen zijn zal dit megalomane project de schuldgraad van onze gemeente tegen 2018 verder verhogen met ongeveer 30 miljoen euro. Schulden moeten natuurlijk later afbetaald worden zodat de belastingdruk in Beveren spijtig genoeg niet zal dalen in de toekomst.”

Patrick Verswyvel en Luc Maes hebben na samenspraak met het plaatselijk Open Vld bestuur dan ook besloten om zich te verontschuldigen bij het gemeentebestuur voor het informele overleg over het nieuwe AC.
Drie belangrijke redenen voeren zij hiervoor aan :
  • Open Vld blijft tegen de bouw van het nieuwe AC in deze budgettair moeilijk tijden omdat dit project de schulden van de gemeente Beveren verder de hoogte zal injagen terwijl de bevolking nu al zware offers is gevraagd door de gigantische belastingverhoging die dit jaar door de huidige CD&V - N-VA meerderheid is doorgedrukt.
  • In tweede orde vindt Open Vld de huidige werkwijze toch een beetje bizar omdat bij de commissievergadering over het AC er geen enkele informatie vooraf is doorgestuurd zodat gefundeerde vragen tijdens deze vergadering in feite onmogelijk waren. Nu wordt plots een besloten vergadering georganiseerd waarbij gevraagd wordt om opmerkingen vooraf door te sturen. De liberalen vinden dat een nieuwe commissievergadering met de ontwerpers en het college veel beter zou geweest zijn om een open debat toe te laten.
  • In derde orde kan Open Vld zich niet één moment herinneren waarbij de huidige meerderheid rekening houdt met haar onderbouwde standpunten. Zij hebben geen enkele reden om aan te nemen dat het in dit dossier anders zou verlopen. 

Terwijl vele partijen in de voorbije verkiezingen de mond vol hadden op het verminderen van de belastingen voor de bevolking zal de huidige meerderheid van CD&V en N-VA alleen maar meer beslag leggen op de centen van de Beverse bevolking.

Luc Maes                     Patrick Verswyvel
Gemeenteraadslid         Voorzitter Open Vld BeverenFotoclub 9130 sterk vertegenwoordigd op de nieuwe Fotogedichtenweide van Doel.

Op 1 april viel een uitnodiging in de mailbox om foto’s in te sturen voor de nieuwe Fotogedichtenweide in Doel, geen aprilgrap zoals je misschien zou denken. Enkele leden van de Fotoclub gingen gretig op dit voorstel in en op 14 mei kregen vier leden het nieuws dat zij waren bekroond door Isabelle Pateer, gerenommeerd fotografe en jury van dienst. 

Op www.isabellepateer.com  kan je vaststellen dat zij zelf al meerder bekroningen voor haar werk heeft gekregen, onder andere voor de reeks “Unsettled”, waar ze Doel in de kijker zet. 

Toch wel vermeldenswaard als men weet dat er honderden foto’s werden ingestuurd. Zondag 18 mei werd de weide officieel geopend en daar konden Marina Roggeman, Ivan Geerts, Etienne Smet en Luc Bosmans vaststellen dat ze samen instaan voor 9 van de 20 geselecteerde werken.
 
Bij enkele foto’s staan al gedichten gepubliceerd, in de komende tijd zal elke foto van een gedicht worden voorzien. Voor de Fotoclub een opsteker en een schouderklopje dat bevestigt dat ze aan de juiste weg aan het timmeren zijn. 
 
Bijgaand een van de werken, dat bewijst dat mooie lucht een prachtig decor is voor een alledaags onderwerp.


15 en 16 mei Internationale dag tegen homofobie.

17 mei 1990 is de dag waarop de wereldorganisatie homoseksualiteit officieel schrapte van de internationale lijst van ziekten. Tot op dat ogenblik werd homoseksualiteit aanzien als een psychische aandoening. Deze dag werd dan ook internationaal uitgeroepen tot dag tegen de homofobie.
In het Waasland wordt dit initiatief in gang geduwd door Jeroen Thierens van Gayneration. Hij is de motor achter deze vereniging en wil iedereen – maar vooral jongeren die niet bekend zijn met het holibimilieu – informeren waar zij terecht kunnen met hun problemen. Eén op twee jongeren heeft het immers nog steeds moeilijk met het uiten van hun seksualiteit. 
“Purple Friday” of Paarse Vrijdag waaide over van de Verenigde Staten, waar leerlingen paars gingen dragen nadat in korte tijd veel homoseksuele jongeren zelfmoord hadden gepleegd. Er werd voor de onzijdige kleur paars gekozen omdat deze kleur zich tot iedereen richt. Deze kleur komt ook voor in het symbool van de holibi’s, nl de regenboogvlag.
Speciale aandacht gaat dan ook naar de schoolgaande jeugd op vrijdag 16 mei, zes scholen gevestigd in het Waasland doen mee met de actie “Draag Paars”. Er worden gratis buttons uitgedeeld en informatie verstrekt. Om ook de volwassenen te bereiken tracht Jeroen Thierens ook aanwezig te zijn in winkels en horeca. Diverse handelszaken in het Waasland stapten reeds mee in het project.
Ook de gemeenten staan achter deze actie. Beveren, Temse, Lokeren, Sint Niklaas, Moerbeke en Waasmunster zullen elk met een initiatief meedoen in de nacht van 16 op 17 mei. In elk van deze gemeenten zal een monument, brug, of ander opvallend dorpsbeeld aangekleed worden en/of verlicht worden in het paars.
Wil u als handelaar of vereniging volgend jaar eveneens deelnemen aan deze actie ? U vindt meer informatie op de website www.gayneration.be  of via info@gayneration.be

Open Vld vraagt langere testfase gratis Liefkenshoek.
Open Vld Beveren juicht het initiatief om de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken om de overlast tijdens de ochtend en avondspits te beperken toe.
In januari 2013 diende Luc Maes reeds een motie in om de Liekenshoek (tijdelijk) tolvrij te maken als proefproject om het fileprobleem rond Antwerpen en meer bepaald in het Waasland op te lossen.
Er werd toen door Minister Crevits negatief gereageerd omdat dit project te duur zou zijn. Nu de werken op de E34/N49 tussen Melsele en Antwerpen Linkeroever een aanvang hebben genomen, werd er van overheidswege toch beslist om deze tolvrij te maken tijdens de spitsuren. Met dit experiment wil de Vlaamse regering bekijken wat het effect zou kunnen zijn van het gratis maken van de tunnel op het rijgedrag van de weggebruikers.
Open Vld pleit er voor de testfase na de werken nog iets langer te laten doorlopen, omdat men enkel op deze manier een effectief resultaat van veranderd gebruik van de diverse tunnels en een vermindering van de verkeersproblemen rond Antwerpen kan opmeten. Luc Maes : “Het is nu de ideale gelegenheid om te testen of men de Liefkenshoektunnel effectief vaker zou gebruiken als verbinding van de Linker en de Rechter oever. Men moet enkel, na de werken, het gratis gebruik toelaten gedurende een langere tijd. Ik zou pleiten voor een verlenging van de proefperiode tot minstens eind september, zodat er ook zeker een periode buiten de schoolvakanties valt. Dan pas kan men een rapport opstellen hoe het fileleed in de toekomst (gedeeltelijk) zou kunnen opgelost worden.”

WORD GIDS IN BEVEREN
De gidsenvereniging Beveren wenst voor de toekomst haar gidsenbestand aan te vullen met een aantal “cultuur-historische” gidsen.

Na 1 jaar opleiding worden deze personen, na het slagen in de examengidsbeurt, ingezet om toeristen die Beveren bezoeken rond te leiden in zowel gebouwen zoals Cortewalle – St-Martinuskerk - fort Liefkenshoek als in het Linker Scheldeoevergebied.

Om hieraan te kunnen deelnemen moeten de kandidaten voldoen aan volgende toelatingsvoorwaarden:

* erkend Beverse gids (geslaagd in een van de vorige cursussen georganiseerd door de gemeentelijke cultuurraad) ofwel
* reeds erkend als toeristisch gids door Toerisme Vlaanderen, ofwel
* basiscursus reisleiders / gids erkend door Toerisme Vlaanderen met vrucht beëindigd, ofwel
* bij de start van de cursus ingeschreven zijn in het 2° jaar van de basiscursus reisleider / gids erkend door Toerisme 
   Vlaanderen bij Syntra Sint-Niklaas. (inschrijvingsbewijs), ofwel
* op grond van EVC (Elders Verworven Competenties – op aantonen van een portfolio)


De opleiding start op woensdag 17 september 2014 en loopt tot juni 2015 ( theoretische en praktische gedeelte).

Alle concrete informatie is schriftelijk aan te vragen bij de voorzitter van de gidsenvereniging 
de heer Johan De Ridder op volgend adres: johanderidder@telenet.be .
In Beveren zijn zopas een aantal straten ingericht als ‘fietsstraten’. 
Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Auto’s zijn er wel toegelaten maar mogen maximum 30 km/u rijden en de fietsers niet inhalen. Kloosterstraat, G. Van Gervenstraat, Sint-Elisabethstraat (volledig) en Kallobaan, Donkvijverstraat en Cauwenstraat (gedeeltelijk) werden ingericht als fietsstraten. 
De verkeersborden en het fietsstraat-pictogram op de rijbaan maken er de weggebruikers duidelijk dat ze in een fietsstraat zijn.


Wit-Gele Kruis Beveren start met zelfsturend team

Melsele-Kallo, 3 februari 2014. Wit-Gele Kruis in Beveren is gestart met een klein lokaal zelfsturend team. 
Team Melsele-Kallo-Gaverland staat voortaan in voor alle aanvragen voor thuisverpleging in die regio. 

Om tegemoet te komen aan de uitdagingen, die de zorgsector in het algemeen en de thuisverpleging in het bijzonder, te wachten staan, zet Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen in op totaalzorg voor de patiënt en zijn mantelzorger. Wit-Gele Kruis blijft expert in thuisverpleging, maar de Wit-Gele Kruis verpleegkundige zal – nog méér dan vandaag – een coördinerende zorgrol opnemen binnen de totaalzorg voor de patiënt, die thuis verpleegd wordt en die aangeeft andere zorgen nodig te hebben. Dit gebeurt onder leiding van de huisarts en in nauw overleg met de patiënt zelf en de andere zorgverleners rond het bed van de patiënt. Daarbij blijft de patiënt de regie van zijn zorg in eigen handen houden.

Wit-Gele Kruis is dan ook de referentie in thuisverpleging binnen maatschappelijk verantwoorde totaalzorg. 
De Wit-Gele Kruis verpleegkundigen zullen zelf niet instaan voor de uitvoering van eventuele extra zorgtaken, maar zullen – in overleg met de huisarts – de juiste zorgverleners aanspreken, om hen tot bij het bed van de patiënt te brengen (bv. gezinshulp, maatschappelijk werker, kinesitherapeut, ergotherapeut…). 

Om deze totaalzorg te realiseren willen we vanaf 2014 evolueren naar kleine lokale Wit-Gele Kruis teams. Dit brengt veel voordelen met zich mee. Zo is er een betere samenwerking met lokale zorgverleners, bijvoorbeeld huisartsen, diensten voor gezinszorg… Ook is het aantal verpleegkundigen in een klein team beperkt, waardoor patiënten en artsen steeds dezelfde vertrouwde gezichten zien. 

De verpleegkundigen van Wit-Gele Kruis team Melsele-Kallo-Gaverland: “Wij zijn rechtstreeks telefonisch bereikbaar en beschikken dankzij onze tablet-pc’s met elektronisch verpleegdossier steeds over de meest actuele patiënteninformatie.”

Dankzij het derdebetalerssysteem (Wit-Gele Kruis regelt de betaling rechtstreeks met de ziekenfondsen) betaalt de patiënt voor de meeste verpleegkundige prestaties geen vergoeding aan Wit-Gele Kruis. Zo blijft de toegang tot kwaliteitsvolle thuisverpleging laagdrempelig en gegarandeerd voor iedereen die nood heeft aan zorg.

Over Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen 

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen is al meer dan 75 jaar een vaste waarde in de thuisverpleging. Als expert in thuisverpleging zijn wij gespecialiseerd in wondzorg, diabeteszorg, palliatieve zorg, stoma- en incontinentiezorg, psychiatrische zorg, geriatrische zorg, ergonomsche zorg en ethisch zorgverlenen. 
Gemeenten van de regio Logo-Waasland vzw maken gezonde voornemensHet Waasland zet 2014 gezond in. Maar liefst zeven gemeente- en OCMW-besturen van de regio van Logo-Waasland vzw ondertekenen het charter ‘Gezonde Gemeente’. Zij willen in de nabije toekomst meer werk maken van gezondheidsbevordering voor de inwoners.

Met dit charter engageren Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster zich om de komende jaren werk te maken van een lokaal gezondheidsbeleid en om gezondheid te integreren in de hele gemeentelijke werking.

“Soms lezen we dat het niet goed gesteld is met onze gezondheid. Een goede gezondheid hangt voor een groot deel samen met een gezonde levensstijl. Gezonde voeding, stoppen met roken, vaccinaties, valpreventie … dragen hier toe bij. Daarom vinden wij het als stad en OCMW onze gezamenlijke taak om rond deze thema’s te werken”, vertellen schepen Sofie Heyrman en OCMW-voorzitter Mike Nachtegael van Sint-Niklaas.

“Dit is een terechte maar geen evidente keuze.” zegt Fenne-Chien Huylebroeck van Logo-Waasland vzw die de gemeenten de komende maanden gaat ondersteunen. “Iedereen vindt een goede gezondheid belangrijk, maar toch staat gezondheid niet altijd hoog op de politieke agenda van lokale besturen. We zijn dan ook heel tevreden dat de lokale besturen een belangrijke rol willen spelen in het bevorderen van een gezonde levensstijl. Zij staan immers zeer dicht bij de bevolking en kunnen zelf het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld ‘gezond te vergaderen’, concrete acties zoals een rookstopcursus of sensibiliseringscampagne te organiseren en structurele maatregelen te nemen, bijvoorbeeld rustbanken plaatsen om vallen bij senioren te voorkomen. ”

“Het charter is een aanzet om een samenhangend beleid te ontwikkelen dat iedereen kansen biedt om gezond te leven in een gezonde omgeving.” zegt schepen Tina Van Havere van Kruibeke. “Gemeente en OCMW engageren zich om zowel sensibiliserende acties op te zetten als structurele maatregelen te nemen. En om de communicatie naar onze inwoners te stroomlijnen, gaan we alvast het nieuwe logo ‘Gezonde Gemeente’ gebruiken om al onze ‘gezonde’ initiatieven in de kijker te zetten.”

Davidsfonds Wase Polders nodigde uit aan de koffietafel.
 


In het kader van Toast literair, nodigde Davidsfonds Wase Polders Katrijn D’Hamers uit voor een lezing over de koffietafel. Dit gebruik bestaat al eeuwen, de eerste zou, nog zonder koffie, 12000 jaar geleden plaats gevonden hebben. Bovendien kan je moeilijk spreken over ‘de koffietafel’, omdat dit gebruik in veel verschillende varianten voorkomt, zo is de warme maaltijd standaard in West-Vlaanderen en ga je in Limburg niet van tafel zonder een stuk vlaai gegeten te hebben. Zelfs in het Waasland zijn er verschillen van dorp tot dorp en van streek tot streek. En, geloof het of niet, Meerdonk zet hierin zelfs een standaard. De belangstellenden luisterden geboeid naar de voordracht van Katrijn D’Hamers. Zij is actief bij Faro, een organisatie die zich inzet voor het culturele erfgoed in Vlaanderen, en schreef het boek “Gelieve de familie te volgen”. Dit boek werd uitgegeven door de uitgeverij van het Davidsfonds. Na de lezing werden de aanwezigen uitgenodigd op een echte koffietafel, broodjes, koffiekoeken en een geestrijk drankje na. Een mooie gelegenheid om bij te babbelen, en het bleef allemaal vriendelijk en rustig, want er moest niet gediscussieerd worden over de erfenis. De eerste deelname van Davidsfonds Wase Polders aan Toast literair was dus meteen een voltreffer. De volgende activiteit is een bezoek aan de tentoonstelling “3500 jaar textielkunst, in de Katoennatie, op zaterdag 22 februari. Uitnodigingen volgen nog, gezien het beperkt aantal toegelaten deelnemers is het goed je brievenbus en mailbox in de gaten te houden. Met dank namens het voltallig bestuur van Davidsfonds Wase Polders.
Davidsfonds organiseerde kerstsamenzang in Beveren en in Kieldrecht.
 


“U zijt wellekome” is een initiatief van Davidsfonds nationaal, en wordt praktisch georganiseerd door de lokale afdelingen. Op 26 december 2013 vond dit evenement plaats in de Sint-Martinuskerk in Beveren en in de Sint-Michielskerk in Kieldrecht. De afdelingen van Kallo-Melsele en Wase Polders tekenden respectievelijk voor deze organisaties. De kerstsamenzang is een jaarlijkse traditie die dit jaar op meer dan 100 plaatsen in Vlaanderen plaats vond, dat betekent dat duizenden mensen deze vredevolle gebeurtenis mee beleefden. Niet alleen is het een bijzonder gebeuren, het is ook een traditie voor het goede doel. Bovengenoemde afdelingen kozen een goed doel uit eigen buurt, zijnde B-asiel. B-asiel is een VZW die steun verleent aan mensen in nood die in het dekenaat Beveren (Groot Beveren, Burcht en Zwijndrecht) verblijven. Denk hierbij aan alle mensen die om de een of de andere reden tussen de mazen van het net van onze sociale voorzieningen vallen. Misschien wel je buren, families die als zodanig niet herkend worden of herkend willen worden. Overal in de wereld is er ellende en nood aan hulp, daarbij wordt echter vaak vergeten dat dit ook, en altijd, in eigen omgeving nodig is.
Tijdens de samenzang werd het kerstverhaal beleefd door samen met een koor kerstliederen te zingen. Een unieke gebeurtenis, waardoor de aanwezigen een bijzondere band creëerden. 
In Beveren ging het gemengd koor uit Zwijndrecht, “de Wase Kantorij” voor o.l.v. Willy Vriesacker, Hera Wyckers begeleidde op het orgel. In Kieldrecht kon men rekenen op de belangeloze inzet van het plaatselijke Sint-Gregoriuskoor o.l.v. Valère Van Walle, begeleid door Marcel Mangnus op het orgel. Anke Van den Bossche en Paul Vereecken zorgden daar voor een muzikaal en poëtisch intermezzo. Davidsfonds Kallo-Melsele en Davidsfonds Wase Polders danken de medewerkers die dit 
gebeuren mede mogelijk maakten en wensen B-asiel veel succes in hun menslievende opdracht.
Dank ook aan de respectievelijke kerkraden voor het ter beschikking stellen van de kerkgebouwen.

Wie B-asiel wil steunen met een eenmalige of permanente gift, vindt hierover meer info op de website:
https://sites.google.com/site/basielvzw/giften . Via www.davidsfonds.be  kan je terecht voor meer info over de lokale Davidsfonds afdelingen.

Een belastingsverhoging van 30% voor de inwoners van Beveren

Op donderdag 28 november werd het meerjarenplan voor de gemeente Beveren voorgesteld. Na één jaar van stilstand en uitgestelde beslissingen werd ons eindelijk een beknopte samenvatting voorgeschoteld met een visie voor de toekomst. Mijn eerste reactie was er één van verontwaardiging. De verkiezingsbeloften van CD&V om hun postjes te bekomen worden hier flagrant naast zich neergelegd en belastingsverhoging is plots het antwoord op alle problemen. Het is voor mij duidelijk dat de kiezer het gelag zal betalen.

De kleine man wordt weeral de dupe en zelfs tot 4 keer toe.
De personenbelasting stijgt met 25%, de opcentiemen stijgen met 12%, huisvuilzakken +30% en de waterheffing +50%. Dit zijn 4 belastingen die rechtstreeks uit de buidel van de kiezer komen.

De rest van het betoog ging over het feit dat de gemeente ook hun bijdrage zal leveren. Zij gaan 15% besparen op de werkingskosten wat mij vrij mager lijkt in vergelijking met de stijging van de belastingen. De verenigingen krijgen 10% minder subsidies en de premies en toelagen die naar de gezinnen en inwoners gaan zullen ook dalen met 15% alhoewel dat laatste een dubbel gevoel opwekt. 

De personeelskost moet omlaag met 1 miljoen per werkingsjaar maar tijdens de voorstelling werd tussen de regels nu al meegegeven dat dit quota het eerste jaar niet behaald zal worden. Het plan is om 50% van de vacatures die vrijkomen in de komende jaren niet worden vervangen. Er zal dus personeel verdwijnen de komende jaren.

Het OCMW daarentegen zal meer uitgeven in vergelijking met de voorgaande jaren en de uitgaven zullen alleen maar toenemen. Misschien moeten we hier eens deftig naar kijken en naar mogelijke besparingen zoeken.

De schuld van de gemeente Beveren zal ook alleen maar toenemen tijdens deze legislatuur. De schulden zullen oplopen van 138 miljoen euro naar 160 miljoen euro. Wat een stijging is van 15%.

Dus in plaats van de tering naar de nering te zetten zoals elk voorzichtig huisgezin gaat de gemeente gewoon meer schulden maken. 

Ik ben van mening dat de burger sinds de crisis al genoeg heeft moeten inleveren op zijn loon. NVA roept in alle kranten en alle mediakanalen dat de belastingsdruk naar omlaag moet en laat nu net dat het bestuur NVA en CD&V, in één van de rijkste gemeentes van het land beslist heeft om de burger nog harder uit te nijpen en wel met 30%

Dit gaat mijn petje te boven en kan alleen maar verontwaardiging oproepen.

Patrick Verswyvel
Voorzitter Open VLD Beveren
28 november 2013.
Eenrichtingsverkeer Donkvijverstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het eenrichtingsverkeer in het gedeelte van de Donkvijverstraat tussen Klapperstraat en Bisschop Triestlaan met rijrichting centrum Beveren definitief in te voeren vanaf 2 december 2013. 
Hierdoor zal het kruispunt Klapperstraat – Donkvijverstraat veel veiliger worden. 

De bestaande parkeerstrook blijft behouden. Parkeren aan de andere zijde blijft verboden. 
In een latere fase wordt er nog een fietssuggestiestrook aangebracht.

De nieuwe regeling heeft wel gevolgen voor de organisatie van het openbaar vervoer in de buurt, 
meer bepaald voor de lijn 83 Kallo/Kieldrecht. 
De haltes Diederik Van Beverenlaan en Bisschop Triestlaan richting Kallo/Kieldrecht worden niet meer bediend.
De reizigers richting Kallo/Kieldrecht dienen gebruik te maken van de haltes Markt, A.Z. Nikolaas of Vinkendam. 
Eerste jaar van het GTI neemt deel aan de MOS-actie EET LOKAAL

Op woensdag 16/10/2013 werden de leerlingen van het 1ste jaar door het MOS-team getrakteerd op een appel, die gekweekt werd in de boomgaard van Hof ter Saksen. 

Met de actie 'Eet lokaal' willen we de leerlingen er bewust van maken dat lokaal seizoensfruit minstens even lekker kan zijn als geïmporteerd fruit. Door fruit van eigen bodem te eten wordt er heel wat minder CO2 uitgestoten...

Op die manier dragen de leerlingen van het GTI hun steentje bij aan de vermindering van het broeikaseffect!

Beveren heet nieuwe inwoners welkom


Beveren organiseert jaarlijks een onthaalmoment voor nieuwe inwoners. Op zondag 29 september was het weer zo ver. Vanaf 9 uur werden de genodigden verwelkomd met koffie of iets fris in de raadzaal van het gemeentehuis. Daarna werden ze toegesproken door de burgemeester en konden ze kennismaken met het bestuur en de administratie. Ze konden ook naar een voorstellingsfilmpje over hun nieuwe gemeente kijken. 
Na dit ‘officiële’ gedeelte konden de nieuwe Beverenaars deelnemen aan een activiteit: een bezoek aan het politiekantoor, een bezoek aan de brandweerkazerne, een kennismaking met het Sociaal Huis, een rondleiding in het nieuwe zwembad, een kijkje achter de schermen van bib/jeugddienst/CC Ter Vesten of een rondrit langs enkele bezienswaardigheden in de gemeente.
Als afsluiter was er een broodjesbuffet in de foyer van Ter Vesten. Daar konden de nieuwe inwoners nog gezellig nakaarten met elkaar en met de beleidsverantwoordelijken en ambtenaren. Ze konden in Ter Vesten ook nog een bezoekje brengen aan een ‘infobeurs’ en alles te weten komen over de Beverse verenigingen, adviesraden … 
Voor deze onthaaldag werden alle nieuwe inwoners die zich tussen 1 april 2012 en 31 juli 2013in Beveren vestigden uitgenodigd. Ongeveer 150 mensen schreven zich in voor het initiatief en beleefden een leuke voormiddag.
De Derde Generatie voert actie tegen havenuitbreiding

Zaterdag 28 september heeft De Derde Generatie een korte actie gehouden aan het sluisgebouw van Kallo. De Derde Generatie zijn de jeugd van de polders en wij verzetten ons tegen het verdwijnen van Doel en de polders, onze thuis.

De hele zomer lang organiseert het Antwerps Havenbedrijf gratis bustours door de haven. De mensen krijgen op deze rondrit enkel de succesverhalen van de haven te horen. Ook de havenuitbreidingsplannen – het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen dat deze zomer is goedgekeurd door de Vlaamse regering - worden aan hen voorgesteld in het sluisgebouw van Kallo.

De keerzijde van dit verhaal krijgen zij niet zien. Dat er honderden mensen worden onteigend, 1500 hectare kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd en waardevol erfgoed verloren gaat, wordt verzwegen. En dat allemaal voor een havenuitbreiding waarvan niemand kan zeggen waarvoor ze dient en de aanleg van gigantische natuurcompensaties die ook op een menselijke manier kunnen worden gerealiseerd.

Daarom heeft De Derde Generatie de busreizigers opgewacht met spandoeken en flyers om hen op vredelievende wijze te informeren over de ware toedracht van de havenuitbreiding.
Scholengemeenschap van het gemeentelijk onderwijs Beveren-Kruibeke
Contactadres: Nieuwe Baan 8 – 9120 Vrasene - tel 03/775.48.53 – fax 03/755.68.50

SPORTEN IN VERBONDENHEID
SCHOOLOVERSTIJGENDE SPORTACTIVITEITEN IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP 
VAN HET GEMEENTELIJK ONDERWIJS BEVEREN-KRUIBEKE

Ook dit jaar ontmoeten de scholen van de Scholengemeenschap Beveren-Kruibeke elkaar al sportend. Ervaring leert ons dat de leerlingen van het gemeentelijk basisonderwijs elkaar steeds beter leren kennen. De visie die wordt nagestreefd in het pedagogische project van de scholen, komt duidelijk tot uiting in dit schooloverstijgend project. Samen spelen, samen sporten, samen leren van elkaar: kinderen leren van jongs af aan omgaan met andere groepen. 

Op de sportterreinen van Beveren en Melsele komen alle leerlingen per graad samen om kennis te maken met een uitgebreid aanbod aan sportactiviteiten. 

Naast het sportieve aspect, waarbij we de steun kregen van veel plaatselijke clubs, speelt de motorische en sociale ontwikkeling een heel belangrijke rol. De leerkrachten en directies van de gemeentescholen stellen vast dat de kinderen van alle deelgemeenten vlot met elkaar overweg kunnen. Na een half uurtje sport hebben ze vaak al contacten gelegd met leeftijdsgenoten van andere scholen. Klas- en schooldoorbrekende samenwerking openen voor de leerlingen nieuwe horizonten. 
Vanuit hun eigen wereld verwerven ze inzicht in de wereld van anderen. Ze leren zich flexibel opstellen want elke school behoudt immers zijn eigenheid.

De sportleerkrachten van de gemeentescholen slaagden erin om deze integratiemomenten op een speelse, maar doelgerichte manier in te vullen. 

Deze sportweek past ook in het algemeen gezondheidsbeleid dat de scholengemeenschap wil ontwikkelen. 
Naast gezonde voeding en een correcte slaaphygiëne leggen de scholen ook een grote nadruk op bewegingsopvoeding. Recente onderzoeken wijzen steeds meer op het belang van het zoeken naar een goed evenwicht tussen voeding en beweging. 

Deze sportweek is voor de kinderen ook een gelegenheid om in contact te komen met plaatselijke sportclubs en misschien opent het de deuren om een leven lang te sporten.

Jong geleerd is oud gedaan!

Kris Deckers
Directeur-coördinator van de scholengemeenschap Beveren-Kruibeke!
Gemeentelijke berichtgeving:
Gemeente Beveren wil beslissing over Ouden Doel en Rapenburg geschrapt zien uit het GRUP

De gemeente Beveren heeft bij de Raad van State officieel een verzoekschrift ingediend waarin bezwaar wordt aangetekend tegen het GRUP Afbakening Havengebied. De gemeente heeft zich hiervoor laten bijstaan door een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in de wetgeving rond ruimtelijke ordening.
 
Op basis van het advies van de juristen heeft het college beslist om geen schorsingsprocedure op te starten maar een procedure tot vernietiging in te leiden tegen het schrappen van de woonkorrels Ouden Doel en Rapenburg, en tegen de omvorming van Doelpolder Noord naar natuurgebied.
 
De beslissing om Ouden Doel te schrappen druist in tegen de bepalingen van de plan-MER waarin het behoud van Ouden Doel was voorzien. Er is in het GRUP onvoldoende gemotiveerd waarom er van de plan-MER wordt afgeweken. Dat de kosten voor het behoud van beide woonkorrels te hoog zouden oplopen wordt in het GRUP als feit opgenomen, maar is niet onderbouwd of beargumenteerd. De beslissing om de woonkorrels alsnog te schrappen is ook niet onderworpen aan een nieuwe plan-MER-screening en het daarbij horende openbaar onderzoek. Het college merkt op dat dit voor andere wijzigingen in het GRUP wel is gebeurd.
Wat de omvorming van Doelpolder Noord tot natuurgebied betreft, is het college van mening dat deze bepaling van het GRUP in strijd is met het Nooddecreet.
 
Beveren blijft zich ook verzetten tegen de automatische omvorming tot natuurgebied van de landbouwzones Muggenhoek en Nieuw-Arenbergpolder in 2028. Het college stelt dat deze bestemmingswijziging niet automatisch kan gebeuren. Zij mag pas opgestart worden als na een objectieve studie zou blijken dat de natuurdoelstellingen niet gehaald werden, en nadat hiervoor een nieuw openbaar onderzoek is gebeurd.
Gerard Van Gervenstraat organiseert 'Fata Morgana' op 6 juli 2013!

Op zaterdag 6 juli 2013 organiseren tien vrijwilligers uit de Gerard Van Gervenstraat te Beveren voor de vierde keer een verkeersvrij 'open' straatfeest: 'Fata Morgana'. 
Vorige editie verwelkomden we zo'n 1.200 bezoekers.


Het startschot wordt gegeven om 14.00u met een verkeersvrije speelstraat waar kinderen klein en groot aan de slag kunnen met henna tekeningen zetten, katapultschieten, paardenmolen, Oosterse kalligrafie, springkasteel, Sierkaz met optische illusie en evenwichtskoord, schaakles en een echte pony-ride. 

Ondertussen vertelt Meneer Zee 'Duizend en één nachten' verhalen in de gezellige en mysterieuze vertelcaravan, is er een liveshow met een buikdanseres, een fakir en een èchte waarzegster en is het groot zonneterras geopend om groot en klein een aangename namiddag te bezorgen. 

De dorstigen en hongerigen kunnen de hele dag terecht in één van de gezellige bars verspreid in de straat of in de twee echte bedoeienententen op het grasplein, vergezeld van een koffie, een verse muntthee, heerlijk koele cava, lekkere snoepjes of echte oosterse snacks. 

Als klap op de vuurpijl start om 20u onze naar jaarlijkse traditie openluchtcinema gevolgd met een liveoptreden van een buikdanseres, waarzegster en fakir.
De feestavond wordt muzikaal ingezet door DJ 'Gilian'.

Fata Morgana is mee opgenomen in het 'Beveren Zomert'-project van het gemeentebestuur Beveren en wordt door zo'n 50 plaatselijke handelszaken gesteund.

Nieuw asielbeleid boekt resultaat volgens M. De Block.

Dinsdag 28 mei was Staatssecretaris Maggie De Block te gast in de Boerenpoort te Melsele. Zij sprak daar onder andere over haar visie betreffende het nieuwe asielbeleid voor België, dit onder ruime publieke belangstelling.

Dinsdag 28 mei was de mooie kapel van de Boerenpoort te Melsele maar net groot genoeg om alle geïnteresseerde luisteraars te ontvangen.
Op uitnodiging van de plaatselijke Open Vld afdeling Groot Beveren, kwam Mevr. De Block, Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding naar de Boerenpoort te Melsele, waar zij meer uitleg gaf over haar beleid, de resultaten bereikt tot op vandaag en haar toekomstplannen. 

Zij legde haar visie over het nieuwe asielbeleid voor België overzichtelijk uit en benadrukte dat er ondanks de goede werking nog veel te verbeteren valt. Nochtans kan zij reeds een schitterend resultaat voorleggen van de daling in de asielaanvragen : men tekent reeds 36 % minder asielaanvragen op uit veilige landen, dit sedert de invoering van de lijst “veilige landen” op 1 juni 2012. 
Met deze lijst, die jaarlijks herzien word op basis van uitvoerig advies van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS) en die op 15 mei vernieuwd werd, kan men het oneigenlijk gebruik van de asielprocedures, bijvoorbeeld door economische vluchtelingen tegengaan. 
Ook wil Staatssecretaris De Block er voor zorgen dat de asieldiensten de dossiers van mensen uit de veilige herkomstlanden sneller kunnen afhandelen en dat daardoor op korte tijd plaatsen in het opvangnetwerk vrijkomen. Kortom een snelle en kwaliteitsvolle asielprocedure die het oneigenlijk gebruik inperkt is noodzakelijk volgens haar.

Verder voert De Block in het buitenland ontradingscampagnes uit en tracht men mensenhandel bij de wortel uit te roeien. Nog een doel is de asielaanvragen van mensen uit de veilige landen binnen de 15 werkdagen te behandelen, zodat er geen valse hoop kan gekoesterd worden door de aanvragers.

Mevr. De Block stelt vast dat er minder mensen uit de veilige landen asiel aanvragen, wat haar bevestigd dat deze nieuwe aanpak en procedures werken. “Wie bescherming echt nodig heeft, krijgt ze, en wie ze niet nodig heeft, helpen we om in hun eigen land een toekomst op te bouwen.” aldus De Block.

Ook de opvang van minderjarige asielzoekers en de armoedebestrijding bij kinderen kwam aan de orde . Ook hier is nog veel werk aan de winkel aldus de Staatssecretaris.

Het publiek kreeg na deze uiteenzetting nog ruim de kans om vragen te stellen, waarvan gretig gebruik werd gemaakt.